V České republice je podnikatel povinen poskytnout zákazníkovi obchodní podmínky ideálně před uzavřením smlouvy, nejpozději však bezprostředně po jejím uzavření. Jak a kdy zákazníkovi obchodní podmínky poskytnou? Jaké jsou povinnosti provozovatele e-shopu?

Kdy zaslat zákazníkovi obchodní podmínky?

Je dobré si připomenout, že obchodní podmínky by měly být snadno dostupné a viditelné na e-shopu a měly by být jasně formulovány tak, aby zákazník měl možnost se s nimi seznámit a porozumět jim před nákupem zboží.

Podnikatel je povinen poskytnout zákazníkovi v textové podobě nejen znění smlouvy, ale také všeobecné obchodní podmínky, pokud je smlouva uzavírána pomocí elektronických prostředků. Toto vyplývá z ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku, který stanovuje, že „uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.“ Toto ustanovení má za účel zajistit, aby zákazník měl k dispozici všechny potřebné informace o smlouvě a obchodních podmínkách i po dokončení nákupu.

Podnikatel je povinen bezprostředně po uzavření smlouvy poskytnout spotřebiteli alespoň jedno jejich vyhotovení. To znamená, že spotřebitel musí mít k dispozici kopii uzavřené smlouvy, a to buď v papírové podobě nebo v elektronické podobě. Tento požadavek je stanoven v § 1822 odst. 2 občanského zákoníku.

Doporučuje se tedy zahrnout obchodní podmínky do e-mailu s potvrzením objednávky. Zde bohužel nestačí vložit odkaz na obchodní podmínky umístěné na webu, protože se tam budou v průběhu času měnit. Odkazem nelze poskytnou zákazníkovi obchodní podmínky platné v čase jeho objednávky. Nejlépe lze zákon splnit přiložením obchodních podmínek do e-mailu formou přílohy ve formátu PDF. Pokud tak podnikatel neučiní, jde o porušení informační povinnosti vůči spotřebiteli, konkrétně povinnosti poskytnout mu vyhotovení smlouvy bezprostředně po jejím uzavření.

Co když se obchodní podmínky změní?

Důležité je také dbát na to, aby byly všeobecné obchodní podmínky aktuální a upraveny tak, aby odpovídaly platnému právnímu řádu. Pokud podnikatel mění všeobecné obchodní podmínky, je důležité tuto skutečnost výslovně uvést a upozornit zákazníky na změnu. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že některá ustanovení všeobecných obchodních podmínek budou neplatná nebo neúčinná.

Jaké sankce hrozí provozovateli e-shopu?

Zákazník má právo v případě nejasností nebo nezákonných ustanovení všeobecných obchodních podmínek tyto nahlásit podnikateli a požadovat jejich opravu nebo vysvětlení.

Sankce za nedodržení povinnosti podnikatele poskytnout spotřebiteli alespoň jedno vyhotovení uzavřené smlouvy jsou upraveny v § 1823 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení může být podnikatel potrestán pokutou až do výše 100 000 Kč. Dále, pokud by nedodržení této povinnosti mělo za následek škodu nebo způsobilo jinou újmu spotřebiteli, může být podnikatel povinen uhradit náhradu škody nebo újmy, která vznikla v důsledku jeho nedbalosti. Je tedy důležité dodržovat tuto povinnost, aby se podnikatel vyhnul sankcím a případným sporům se spotřebiteli.

Splňuje váš e-shop novou legislativu?

Potřebujete, aby váš e-shop na systému Prestashop splňoval nové zákonem stanovené požadavky na zasílání obchodních podmínek v e-mailu? Kontaktujte nás, rádi vám tuto funkci na e-shop přidáme.